Main

Intro

Základní myšlenkou tohoto nadačního fondu je výchova dětí a mládeže k všestranně zdravému způsobu života v duchu myšlenek ve zdravém těle zdravý duch a léčba prací.

Zvláště pak má činnost nadačního fondu umožnit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdružujícími výše uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidů, svaz bojovníků za svobodu, romská iniciativa, židovské obce atd.).

K vzájemnému poznávání bude nadační fond přispívat při setkávání dětí, mládeže a dospělých těchto různých sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrůznějšího druhu.

Kupříkladu:

  • zprostředkovávání stáží, studijních pobytů v různých lokalitách
  • zajišťování letních ozdravných pobyů dětí a mládeže a pro potřebné skupiny dospělých
  • turistika v sociálnì a ekologicky vhodné formě, výměna zkušeností s jinými turistickými oddíly, svazy, spolky, církvemi, organizacemi a jednotlivými osobami.

Celý text představení