Main

Intro

Main.Intro History

Hide minor edits - Show changes to output

February 12, 2014, at 08:32 PM by 46.253.48.102 -
Changed line 14 from:
[--[[Attach:nfAmbulare_predstaveni.pdf|Celý text představení]]--]
to:
[-[[Attach:nfAmbulare_predstaveni.pdf|Celý text představení]]-]
February 12, 2014, at 08:31 PM by 46.253.48.102 -
Changed line 3 from:
Zvláště pak má šinnost nadaěního fondu umožnit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdružujícími výše uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidů, svaz bojovníků za svobodu, romská iniciativa, židovské obce atd.).
to:
Zvláště pak má činnost nadačního fondu umožnit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdružujícími výše uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidů, svaz bojovníků za svobodu, romská iniciativa, židovské obce atd.).
February 12, 2014, at 08:30 PM by 46.253.48.102 - uprava cz
Changed lines 1-14 from:
!!! Základní my¹lenkou tohoto nadaèního fondu je výchova dìtí a mláde¾e k v¹estrannì zdravému zpùsobu ¾ivota v duchu my¹lenek ve zdravém tìle zdravý duch a léèba prací.

Zvlá¹tì pak má èinnost nadaèního fondu umo¾nit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdru¾ujícími vý¹e uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidù, svaz bojovníkù za svobodu, romská iniciativa, ¾idovské obce atd.).

K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu.

Kupøíkladu:

* zprostøedkovávání stá¾í, studijních pobytù v rùzných lokalitách
* zaji¹»ování letních ozdravných pobytù dìtí a mláde¾e a pro potøebné skupiny dospìlých
* turistika v sociálnì a ekologicky vhodné formì, výmìna zku¹eností s jinými turistickými oddíly, svazy, spolky, církvemi, organizacemi a jednotlivými osobami.


[--[[Attach:nfAmbulare_predstaveni.pdf|Celý text pøedstavení]]--]
to:
!!! Základní myšlenkou tohoto nadačního fondu je výchova dětí a mládeže k všestranně zdravému způsobu života v duchu myšlenek ve zdravém těle zdravý duch a léčba prací.

Zvláště pak má šinnost nadaěního fondu umožnit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdružujícími výše uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidů, svaz bojovníků za svobodu, romská iniciativa, židovské obce atd.).

K vzájemnému poznávání bude nadační fond přispívat při setkávání dětí, mládeže a dospělých těchto různých sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrůznějšího druhu.

Kupříkladu:

* zprostředkovávání stáží, studijních pobytů v různých lokalitách
* zajišťování letních ozdravných pobyů dětí a mládeže a pro potřebné skupiny dospělých
* turistika v sociálnì a ekologicky vhodné formě, výměna zkušeností s jinými turistickými oddíly, svazy, spolky, církvemi, organizacemi a jednotlivými osobami.


[--[[Attach:nfAmbulare_predstaveni.pdf|Celý text představení]]--]
Changed line 14 from:
[[Attach:nfAmbulare_predstaveni.pdf|Celý text pøedstavení]]
to:
[--[[Attach:nfAmbulare_predstaveni.pdf|Celý text pøedstavení]]--]
Added lines 13-14:

[[Attach:nfAmbulare_predstaveni.pdf|Celý text pøedstavení]]
Changed lines 5-7 from:
K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu. Kupøíkladu:
to:
K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu.

Kupøíkladu:
Deleted line 0:
Changed lines 5-10 from:
K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu.
to:
K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu. Kupøíkladu:

* zprostøedkovávání stá¾í, studijních pobytù v rùzných lokalitách
* zaji¹»ování letních ozdravných pobytù dìtí a mláde¾e a pro potøebné skupiny dospìlých
* turistika v sociálnì a ekologicky vhodné formì, výmìna zku¹eností s jinými turistickými oddíly, svazy, spolky, církvemi, organizacemi a jednotlivými osobami.

Changed lines 2-11 from:

!!! Základní my¹lenkou tohoto nadaèního fondu je výchova dìtí a mláde¾e k v¹estrannì
zdravému zpùsobu ¾ivota v duchu my¹lenek ve zdravém tìle zdravý duch a léèba prací.

Zvlá¹tì pak má èinnost nadaèního fondu umo¾nit partnerství v oblasti spolupráce mezi
organizacemi sdru¾ujícími vý¹e uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidù, svaz bojovníkù
za svobodu, romská iniciativa, ¾idovské obce atd.).
K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e
a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího
druhu.
to:
!!! Základní my¹lenkou tohoto nadaèního fondu je výchova dìtí a mláde¾e k v¹estrannì zdravému zpùsobu ¾ivota v duchu my¹lenek ve zdravém tìle zdravý duch a léèba prací.

Zvlá¹tì pak má èinnost nadaèního fondu umo¾nit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdru¾ujícími vý¹e uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidù, svaz bojovníkù za svobodu, romská iniciativa, ¾idovské obce atd.).

K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu.
April 21, 2011, at 11:20 PM by pt - prvni nastrel
Changed lines 3-11 from:
Text uvodni stranky
to:
!!! Základní my¹lenkou tohoto nadaèního fondu je výchova dìtí a mláde¾e k v¹estrannì
zdravému zpùsobu ¾ivota v duchu my¹lenek ve zdravém tìle zdravý duch a léèba prací.

Zvlá¹tì pak má èinnost nadaèního fondu umo¾nit partnerství v oblasti spolupráce mezi
organizacemi sdru¾ujícími vý¹e uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidù, svaz bojovníkù
za svobodu, romská iniciativa, ¾idovské obce atd.).
K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e
a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího
druhu.
February 12, 2011, at 12:22 PM by 194.16.121.42 -
Changed line 1 from:
(:nogroupheader:)
to:
February 12, 2011, at 12:22 PM by 194.16.121.42 -
Changed line 1 from:
(:title Ambulare nadaèní fond:)
to:
(:nogroupheader:)
February 12, 2011, at 12:21 PM by 194.16.121.42 -
Added lines 1-2:
(:title Ambulare nadaèní fond:)
February 12, 2011, at 12:01 PM by 194.16.121.42 -
Changed line 1 from:
Ja jsem uvodni stranka
to:
Text uvodni stranky
Added line 1:
Ja jsem uvodni stranka