Main

Intro

Main.Intro History

Hide minor edits - Show changes to markup

February 12, 2014, at 08:31 PM by 46.253.48.102 -
Changed line 3 from:

Zvláště pak má šinnost nadaěního fondu umožnit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdružujícími výše uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidů, svaz bojovníků za svobodu, romská iniciativa, židovské obce atd.).

to:

Zvláště pak má činnost nadačního fondu umožnit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdružujícími výše uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidů, svaz bojovníků za svobodu, romská iniciativa, židovské obce atd.).

February 12, 2014, at 08:30 PM by 46.253.48.102 - uprava cz
Changed lines 1-14 from:

Základní my¹lenkou tohoto nadaèního fondu je výchova dìtí a mláde¾e k v¹estrannì zdravému zpùsobu ¾ivota v duchu my¹lenek ve zdravém tìle zdravý duch a léèba prací.

Zvlá¹tì pak má èinnost nadaèního fondu umo¾nit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdru¾ujícími vý¹e uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidù, svaz bojovníkù za svobodu, romská iniciativa, ¾idovské obce atd.).

K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu.

Kupøíkladu:

  • zprostøedkovávání stá¾í, studijních pobytù v rùzných lokalitách
  • zaji¹»ování letních ozdravných pobytù dìtí a mláde¾e a pro potøebné skupiny dospìlých
  • turistika v sociálnì a ekologicky vhodné formì, výmìna zku¹eností s jinými turistickými oddíly, svazy, spolky, církvemi, organizacemi a jednotlivými osobami.

Celý text pøedstavení

to:

Základní myšlenkou tohoto nadačního fondu je výchova dětí a mládeže k všestranně zdravému způsobu života v duchu myšlenek ve zdravém těle zdravý duch a léčba prací.

Zvláště pak má šinnost nadaěního fondu umožnit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdružujícími výše uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidů, svaz bojovníků za svobodu, romská iniciativa, židovské obce atd.).

K vzájemnému poznávání bude nadační fond přispívat při setkávání dětí, mládeže a dospělých těchto různých sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrůznějšího druhu.

Kupříkladu:

  • zprostředkovávání stáží, studijních pobytů v různých lokalitách
  • zajišťování letních ozdravných pobyů dětí a mládeže a pro potřebné skupiny dospělých
  • turistika v sociálnì a ekologicky vhodné formě, výměna zkušeností s jinými turistickými oddíly, svazy, spolky, církvemi, organizacemi a jednotlivými osobami.

Celý text představení

Changed lines 5-7 from:

K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu. Kupøíkladu:

to:

K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu.

Kupøíkladu:

Deleted line 0:
Changed lines 5-10 from:

K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu.

to:

K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu. Kupøíkladu:

  • zprostøedkovávání stá¾í, studijních pobytù v rùzných lokalitách
  • zaji¹»ování letních ozdravných pobytù dìtí a mláde¾e a pro potøebné skupiny dospìlých
  • turistika v sociálnì a ekologicky vhodné formì, výmìna zku¹eností s jinými turistickými oddíly, svazy, spolky, církvemi, organizacemi a jednotlivými osobami.
Changed lines 2-11 from:

Základní my¹lenkou tohoto nadaèního fondu je výchova dìtí a mláde¾e k v¹estrannì

zdravému zpùsobu ¾ivota v duchu my¹lenek ve zdravém tìle zdravý duch a léèba prací.

Zvlá¹tì pak má èinnost nadaèního fondu umo¾nit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdru¾ujícími vý¹e uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidù, svaz bojovníkù za svobodu, romská iniciativa, ¾idovské obce atd.). K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu.

to:

Základní my¹lenkou tohoto nadaèního fondu je výchova dìtí a mláde¾e k v¹estrannì zdravému zpùsobu ¾ivota v duchu my¹lenek ve zdravém tìle zdravý duch a léèba prací.

Zvlá¹tì pak má èinnost nadaèního fondu umo¾nit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdru¾ujícími vý¹e uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidù, svaz bojovníkù za svobodu, romská iniciativa, ¾idovské obce atd.).

K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu.

April 21, 2011, at 11:20 PM by pt - prvni nastrel
Changed lines 3-11 from:

Text uvodni stranky

to:

Základní my¹lenkou tohoto nadaèního fondu je výchova dìtí a mláde¾e k v¹estrannì

zdravému zpùsobu ¾ivota v duchu my¹lenek ve zdravém tìle zdravý duch a léèba prací.

Zvlá¹tì pak má èinnost nadaèního fondu umo¾nit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdru¾ujícími vý¹e uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidù, svaz bojovníkù za svobodu, romská iniciativa, ¾idovské obce atd.). K vzájemnému poznávání bude nadaèní fond pøispívat pøi setkávání dìtí, mláde¾e a dospìlých tìchto rùzných sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrùznìj¹ího druhu.

February 12, 2011, at 12:22 PM by 194.16.121.42 -
Changed line 1 from:

(:nogroupheader:)

to:
February 12, 2011, at 12:22 PM by 194.16.121.42 -
Changed line 1 from:

(:title Ambulare nadaèní fond:)

to:

(:nogroupheader:)

February 12, 2011, at 12:21 PM by 194.16.121.42 -
Added lines 1-2:

(:title Ambulare nadaèní fond:)

February 12, 2011, at 12:01 PM by 194.16.121.42 -
Changed line 1 from:

Ja jsem uvodni stranka

to:

Text uvodni stranky

Added line 1:

Ja jsem uvodni stranka


Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat