Main

Ambu 0

Projekt Podejme si ruce

V souladu právě s názvem nadačního fondu (AMBULARE - chodit) chtějí zakladatelky vybudovat sociální zařízení, kam budou moci handicapovaní docházet ambulatně a v souladu s myšlenkou camphillských vesniček se zde budou zapojovat do aktivit organizace volného času společně s nehandicapovanou mládeží, která si po předchozím zaškolení bude plně uvědomovat význam dobrovolnictví ve smyslu programu „big brothers-big sisters“.

Druh obecně prospěšných služeb

  1. Výchova a vzdělávání v oblasti společenského chování a nácvik sociálních dovedností. (výuka k sociální samostatnosti).
  2. Výchova k základùm zdravé výživy, vyvarování se alkoholu, kouření a drog.
  3. Pořádání kulturních a sportovních akcí (taneční klub sdružující tělesně postižené s fyzicky zdatnými tanečními partnery).
  4. Organizace oddechových aktivit (výuka ručních prací, péče o rostliny).

Tyto obecnì prospěšné služby budou na jedné straně poskytovány žákùm a studentům základních a středních škol a učilišť, kteří absolvují vstupní školení pomoci handicapovaným kamarádům, a na straně druhé handicapovaným dětem a mládeži přiměřeného věku. Cílem je vytvořit takto spontánnì vazby a přátelství, která přetrvají až do dospělosti. V případě úspěchu tohoto projektu lze počítat s tím, že handicapovaní a nehandicapovaní vytvoří jednu skupinu mladých lidí, kteří v budoucnu nebudou příliš rozlišovat, kdo žije s handicapem a kdo ne. Důležité bude, že to je kamarád, člen našeho oddílu z doby mládí, a tím i partner, s nímž bude nadále rovnocenně komunikovat.

Je totiž smutnou skutečností, že na rozdíl od dětí a mladých lidí žijících v malém městì či na vesnici, kde se všichni obyvatelé znají a dovedou si vyjít vstříc, dochází ve velké aglomeraci, jakou je Praha, k odcizení jedince od společnosti. Je s podivem, že ve velkoměstě je mnoho lidí osamělých, kteří svou samotu nakonec řeší drogami, alkoholem a někdy i sebevraždou. V našem klubu AMBULARE bychom chtěli právě předcházet takovémuto vývoji a jsme toho názoru, že s přípravou a výchovou k všestranně plnému a zdravému zpùsobu života se musí začít v dětství, kdy se vytvářejí názory a postoje k životu.